Cultuur en Onderwijs vereisen als bouwstenen van de samenleving en een positieve toekomst om ondersteuning en brede stimulering.
 • Cultuur en kunst moet laagdrempelig en voor alle inwoners van Heemskerk bereikbaar zijn.
 • Het CCH faciliteren en stimuleren. Dit omvat onder andere ook de inzet van de combinatiefunctionarissen bij scholen en de passende ondersteuning van amateurkunst.
 • Stimuleren van culturele initiatieven en evenementen zoals het beschikbaar stellen van de hal Gemeentehuis.
 • De bibliotheek in Heemskerk moet naast uitlenen een meer educatieve en maatschappelijke functie krijgen.
 • De gemeente gaat niet over inhoudelijke zaken onderwijs (alleen schoolgebouwen), maar moet des te meer Brede School, voorschoolse en naschoolse opvang faciliteren en stimuleren.
 • Brede schoolactiviteiten richten op verminderen ontwikkelingsachterstanden (laaggeletterdheid), cultuureducatie, meer bewegen (waar mogelijk ook zwemles) en vergroten van sociale samenhang.
 • Voorschoolse opvang sterk richten op verminderen taalachterstand (zowel kinderen als ouders) en bij naschoolse opvang meer sociale activiteiten voor vergroten van de sociale samenhang.
 • Regelmatige evaluaties van Het Cultuur Centrum Heemkerk (CCH) en stichting Welzijn over onder andere deelname, beoordelingen en ontwikkelingen (trends).

 

Sport en Recreatie vereisen passende voorzieningen en stimulering met breed draagvlak.
 • Bij het gezamenlijke beleid van voorzieningen + subsidies de maatschappelijke belangen meewegen, zoals de aandacht voor jeugd en breedtesport en de inzet voor laagdrempeligheid en vrijwilligers.
 • Bij actualisering beleid Bewegen en Sport 2013/17 aandacht voor samenhang met gezondheid en welzijn gericht op leeftijdsgroepen en ook nieuwe vormen van sport (skeeleren, beach volleybal).
 • Sport en recreatie voor jeugd en ouderen vereist passende voorzieningen binnen woonwijken en deze moeten breed inzetbaar zijn (sport voor scholen en verenigingen met ontmoetingsruimtes en sport in openbare ruimte).
 • Bij de uitvoering van de Nota Toerisme en Recreatie 2017 extra aandacht voor de lokale recreatie van onze inwoners, zoals meer gebruik van de parken, fiets- en wandelpaden en watergangen.
 • Toerisme moet als belangrijke economische factor meer actief samen met ondernemers gepromoot en ontwikkeld worden, passend bij de samenleving en leefomgeving van Heemskerk.