Milieu en Duurzaamheid vragen een gezamenlijk beleid en uitvoering.
  • Organiseren van klimaat/duurzaamheid bijeenkomsten op wijkniveau voor stimuleren van met name zonnepanelen met energieopslag en groen/tuinen voor vasthouden + afvoer van regenwater
  • Beleid en uitvoering van Omgevingsdienst IJmond (milieu + duurzaamheid) vraagt goede lokale aansluiting. Deskundigheid van ODijmond voor Heemskerk goed zichtbaar maken voor Heemskerk.
  • Bij herziening van het Milieuplan Heemkerk 2014/18 uitgaan van herkenbare beleidsdoelen met ambities gericht op met name gezondheid, klimaatbestendigheid, energiebesparing minder restafval en belevingswaarde van de woonomgeving.
  • Stimuleren en faciliteren dat duurzaamheid noodzakelijk is. Dit vraagt communicatie en participatie met een toegankelijk gemeenteloket voor wensen, inspraak en initiatieven.