Samenhangend lokaal beleid voor warmtetransitie en duurzaamheid, recycling, biodiversiteit en een gezond leefklimaat is een voorwaarde voor een toekomstbestendig dorp. Voorlichting en bewustzijn kunnen onzekerheden wegnemen en het draagvlak bevorderen. Toepassing van isolatie, zonnepanelen, laadpalen etc. moet worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd met subsidiemogelijkheden. De energietransitie is een onomkeerbaar proces, maar de kosten én opbrengsten voor gemeente én inwoners behoren altijd zorgvuldig te worden gewogen. Dit vraagt om een kennispunt voor inwoners en bedrijven.

Duurzaamheid met afval, hergebruik en recycling

  • Het gescheiden inzamelen van afval vereist verdere ontwikkeling van maatwerk voor laagbouw en hoogbouw gericht op zo weinig mogelijk restafval wat verbrand moet worden. Bij wijziging van inzameling al dan niet gepaard met aparte kosten voor restafval moeten de inwoners nauw betrokken worden. Doel is duurzaamheid met afval tegen zo laag mogelijke kosten.

  • De gemeente moet regelmatig controleren op zwerfvuil bij de vuilcontainers.

  • De gemeente moet bij bouwvergunningen alert zijn op het nakomen van de landelijke voorschriften voor hergebruik en recycling.

Warmtetransitie

  • De gemeente moet bij zijn regierol over de keuze van warmtetransitie slimme volger zijn gebaseerd op bewezen opties van beschikbare energie.

  • Voor de meeste inwoners ligt de focus op een kostenneutrale dan wel betaalbare transitie voor geheel of gedeeltelijk aardgasvrij. De gemeente moet de inwoners vroegtijdig meenemen in de mogelijke keuzes van wanneer “waar” (o.a. pilot woonwijk) en “hoe” (warmtenet, all electric, etc.). Naast inspraak en draagvlak moeten de inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het voor hun meest passende “wat”(isolatie, warmte-unit, zonnepanelen, etc.).

  • De gemeente moet open staan voor initiatieven van inwoners(groepen) en wooncoöperaties voor lokale (wijk/buurt) pilots van energietransitie naar gasloos en energie neutraal met nieuwe technieken zoals elektra en warmte batterijen en waterstofopslag.

  • De Gemeente moet een concreet actieplan opstellen voor de afspraak dat de overheid minimaal 50 % circulair gaat inkopen en dit plan moet jaarlijks gemonitord worden om dit doel te bereiken.