Communicatie, Inwonerparticipatie en Dienstverlening

Een gemeente die open en duidelijk communiceert met haar inwoners. Een dorp waar beleidskeuzes zorgvuldig tot stand komen en begrijpelijk worden onderbouwd.
Open communicatie betekent dat ook wordt geluisterd naar wat mensen bezighoudt. Waar ruimte is voor inspraak, particulier initiatief en goede alternatieven. 
De gemeente als dienstverlenend middelpunt van de samenleving. 

Veiligheid en Leefbaarheid

Leefbaarheid en veiligheid kunnen niet zonder elkaar. Het is aan de gemeente om samen met haar partners en inwoners te zorgen dat mensen zich in Heemskerk veilig voelen.
Veilig wonen, veilig naar school, veilig sporten en veilig ondernemen verdienen alle aandacht. Initiatieven zoals WhatsApp-buurtgroepen juichen we dan ook toe.
Preventie, signalering en onderzoek naar onveilige situaties, of die nu over sociale of fysieke veiligheid gaan, vormen de basis voor een veilig dorp.
Waar veiligheid in het geding is, moet daadkrachtig worden ingegrepen: criminaliteit, intimidatie en overlast kunnen we in Heemskerk niet tolereren.

Woningbouw en Openbare ruimte

Iedereen in ons dorp moet uitzicht hebben op een betaalbare woning, dichtbij familie en vrienden. Ieder initiatief op dit gebied verdient een kans. Bij de structurele aanpak van de woningnood hoort de nadruk te liggen op de eigen regio Heemskerk/Beverwijk.

Extra aandacht verdienen starters en doorstromers. Behalve over sociale huur- en koopwoningen zijn ook afspraken over betaalbare middeldure koopwoningen belangrijk, vooral voor oudere doorstromers. Voor hen zijn te weinig aantrekkelijke woonvormen beschikbaar, zoals kleinschalige woon-zorgcomplexen.

Economie en Bereikbaarheid

Een dorpskern als (be)leefcentrum met aantrekkelijke winkels en horeca, de bloeiende weekmarkt, leuke evenementen en gratis parkeren. Een gezond vestigings- en ondernemersklimaat, in de winkelgebieden, op de bedrijventerreinen en in het tuindersgebied.
Naast het centrum zijn ook de winkelcentra rond de Citadel, het Europaplein, Haydnplein en Bachplein belangrijke economische pijlers van ons dorp.

De bedrijventerreinen en het tuindersgebied bieden volop kansen voor innovaties en toekomstbestendige initiatieven en vragen om een goede toekomstvisie.
Daarnaast zijn initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme cruciaal om het historisch en landelijk karakter van Heemskerk te behouden.

Veilig fietsverkeer, voldoende openbaar vervoer en een goed onderhouden wegennet zijn bij dit alles een keiharde voorwaarde.

Klimaatadaptatie en Milieu

Klimaatadaptatie vereist bestrijding van wateroverlast en maatregelen tegen hitte/droogte, gebaseerd op haalbare ambities en een gedegen planning. Intensieve samenwerking met betrokken partners en informatiebijeenkomsten voor inwoners kunnen hieraan bijdragen en het draagvlak vergroten.

Afvalinzamelstructuren met maatwerk voor laag- en hoogbouw moeten beter. Voortdurende aandacht is nodig voor zwerfvuil en vuildumpingen.

Welzijn, zorg en Inkomen

Een dorp waar iedereen meedoet en kan vertrouwen op de zorg die nodig is. Mantelzorgers verdienen bijzondere aandacht.
Dat betekent één toegankelijk ‘loket’ waar iedereen direct een luisterend oor vindt,
maar inzet van de ogen en oren in het veld, blijft onmisbaar. Bij de Jeugdzorg is preventie onze gemeenschappelijke taak. Passende zorg, kortere wachttijden en beheersing van de kosten zijn prioriteit.
In de ouderenzorg moet aandacht zijn voor eenzaamheid en het bieden van passende woonvormen in het dorp. Omdat eenzaamheid en armoede vaak hand in hand gaan is tijdige signalering nodig.
Op het gebied van integratie en inburgering moet maatwerk de norm zijn.

Onderwijs, Kunst & Cultuur

Onderwijs, kunst en cultuur zijn het cement van de samenleving en moeten zowel zichtbaar als voor een ieder toegankelijk zijn.
Passende huisvesting voor scholen en een structurele, intensieve samenwerking tussen onderwijs en Cultuurhuis zijn daarin van groot belang.
Kunst en cultuur geven kleur aan het leven, bieden saamhorigheid en zijn vooral ook bepalend voor de eigen identiteit. Ze laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen: dat geven we mee aan de jeugd, want dié heeft de toekomst.

Duurzaamheid en Warmtetransitie

Samenhangend lokaal beleid voor warmtetransitie en duurzaamheid, recycling, biodiversiteit en een gezond leefklimaat is een voorwaarde voor een toekomstbestendig dorp.
Voorlichting en bewustzijn kunnen onzekerheden wegnemen en het draagvlak bevorderen. Toepassing van isolatie, zonnepanelen, laadpalen etc. moet worden gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd met subsidiemogelijkheden.

De warmtetransitie is een onomkeerbaar proces, maar de kosten én opbrengsten voor gemeente én inwoners behoren altijd zorgvuldig te worden gewogen. Dit vraagt om een kennispunt voor inwoners en bedrijven.

Sport, Recreatie en Toerisme

Sport is niet alleen essentieel voor onze gezondheid, maar vervult ook een belangrijke maatschappelijke functie door te zorgen voor verbinding en het voorkomen van isolement.
Jeugd, ouderen, mensen met een beperking: adequate sportvoorzieningen, toegankelijke sport- en beweeglocaties en doelgerichte sportsubsidies zijn voor iedereen belangrijk.
Naast sporten in clubverband moeten we ook oog hebben voor het sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Op het gebied van recreatie en toerisme verdienen evenementen en activiteiten van natuurbeleving steun en promotie.

Bestuur en Financiën

Als middelgrote gemeente blijven wij zelfstandig en werken we goed
samen met de regiogemeentes voor de efficiënte aansturing van de
gemeenschappelijke regelingen en het op peil houden van de
gemeenschappelijke voorzieningen. Het financiële huishoudboekje
houden we gezond zonder extra verhoging van de OZB lasten voor de
inwoners en efficiënte beheersing van de lasten voor afval en riool.