Veiligheid vraagt concrete ambities en evaluatie per doelgebied zoals bijvoorbeeld woon-en leefomgeving, verkeersveiligheid, (jeugd)overlast, etc. over langere periode.
  • Mogelijkheden om meer preventieve maatregelen te treffen via inzet van gemeentelijke BOA’s, afspraken voor de inzet van wijkagenten en door inzet van “streetcorner” werkers.
  • Goede voorlichting over het gemeentelijke meldpunt en wie de buurtcoördinatoren en wijkagenten zijn als aanspreekpunten van de wijk.
  • Voorlichting over sociale controle en acceptatie van diversiteit in de samenleving.

 

Leefbaarheid omvat een breed gebied dat nadere invulling met doelstellingen vraagt.
  • Stimuleren van inbreng van buurtbeheer en versterking positie van buurthuizen en buurtteams.
  • Stimuleren van onderlinge verbondenheid in de samenleving met acties en evenementen.