Leefbaarheid en veiligheid kunnen niet zonder elkaar. Het is aan de gemeente om samen met haar partners en inwoners te zorgen dat  mensen zich in Heemskerk veilig voelen. Veilig wonen, veilig naar school, veilig sporten en veilig ondernemen verdienen alle aandacht. Initiatieven zoals WhatsApp-buurtgroepen juichen we dan ook toe. Preventie, signalering en onderzoek naar onveilige situaties –of die nu over sociale of fysieke veiligheid gaan– vormen de basis voor een veilig dorp. Waar veiligheid in het geding is, moet daadkrachtig worden ingegrepen: criminaliteit, intimidatie en overlast kunnen we in Heemskerk niet tolereren.

 Preventie voor veiligheid

 • Het aangifte doen en melden van criminele activiteiten bij de politie moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden en invoering van een vandalisme monitor.

 • Stevige aandacht voor druggerelateerde overlast/dealen;

 • Meer aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren en specifieke aandacht voor misbruik lachgas;

 • Voortdurende aandacht voor de driehoek politie/handhaving/sociaal team en de inzet van BOA’s en politie wijkagenten

 Sportverenigingen en Horeca

 • De stelling van NOC-NSF dat alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar niet mag en kan plaatsvinden in sportkantines moet meer aandacht krijgen. Via een gemeentelijke verordening moet oneerlijk schenkbeleid ten aanzien van reguliere horeca worden voorkomen.

 • Het gemeentelijk Horeca convenant “Veilig Uitgaan” moet de aanpak van problemen met alcohol, drugs en jeugdcriminaliteit versterken en koppelen aan het veiligheidsbeleid. Sportverenigingen en sportaanbieders moeten hierin meegenomen worden.

 Overlast Jeugd

 • De Gemeente en haar veiligheidspartners moeten voortdurend toezicht houden op de overlast veroorzakende jeugdgroepen en het risico van crimineel gedrag. Dit moet bij voortduring deel uitmaken van het veiligheidsbeleid.

 • Preventie met hulp van sociaal teams, jeugdboa’s en politie wijkagenten stimuleren en jongeren begeleiden welke zich los willen maken uit overlast veroorzakende groepen.

Ondermijning

 • Ondermijnende criminaliteit van het lokale gezag moet bespreekbaar gemaakt worden en een duidelijke plek in het veiligheidsbeleid krijgen.

 • Meer aandacht voor mogelijke illegale activiteiten bij gebruik van diensten van de “bovenwereld” en vermogen witwassen door bijvoorbeeld te investeren in vastgoed. Waar zinvol moet standaard een quickscan van de wet Bibob1 worden toegepast.

 • Bedrijfscontroles met enige regelmaat uitvoeren door gemeente (BOA), ODIJ, politie en douane.

 • Meer aandacht voor zorg en woonfraude omdat het ontwrichtend werkt.

 Leefbaarheid

 • Het functioneren van de (oorspronkelijke) buurtteams, dan wel het buurtbeheer (met buurtrechten) moet gereactiveerd worden. Inwonersinitiatieven moeten gestimuleerd worden (burgerkracht)

 • De positie van buurthuizen en welzijnsinstellingen versterken welke de onderlinge verbondenheid in de samenleving met acties en evenementen stimuleren.