Giftenreglement ingevolge de Wet Financiering Politieke Partijen

Artikel 1. Het bestuur van Heemskerk Lokaal is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2. Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker alsook aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 3. 1. Van geaccepteerde schenkingen boven € 1.000,00 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.
3.2. Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts geaccepteerd na instemming van het bestuur.

Artikel 4. De ledenvergadering heeft het recht om deze lijst (vertrouwelijk) te mogen inzien.

Artikel 5. Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6. Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

Voorzitter: Tobias Nijboer
Penningmeester: Johan Fatels

Gegevens Heemskerk Lokaal:
E-mail: info@heemskerklokaal.nl
Bankrekening nr: NL36INGB0000113056
ANBI-nummer: 8528.80.960