Iedereen in ons dorp moet uitzicht hebben op een betaalbare woning, dicht bij familie en vrienden en ieder initiatief op dit gebied verdient een kans. Bij de structurele aanpak van de woningnood hoort de nadruk te liggen op de eigen regio Heemskerk/Beverwijk. Extra aandacht verdienen starters, jongeren en doorstromers. Behalve over sociale huur- en koopwoningen zijn ook afspraken over betaalbare middel dure koopwoningen belangrijk, vooral voor doorstromers. Voor hen zijn te weinig aantrekkelijke woonvormen beschikbaar, zoals kleinschalige woon-zorgcomplexen.

Woningbouw

 • Potentiële woningbouwlocaties moeten versneld ontwikkeld worden met prioriteitstelling van meest effectief en kansrijke locaties op de korte termijn (focus). Meer aandacht voor realiseren van nieuwe woningen in het centrum (geen winkel leegstand).

 • De gemeente moet woningbouw zoveel mogelijk realiseren en faciliteren in samen in samenwerking met de woningcorporaties (met name Woon op Maat).

 • Naast het “veilig stellen” van ca. 30 % sociale huurwoningen moet ook de in de woonvisie benoemde ca. 25 % betaalbare (sociale) koopwoningen en ca. 30 % middelhuur/koop daadwerkelijk gerealiseerd worden.

 • De variatie in woonvormen vooral richten op de jongeren en ouderen. Naast sociale/betaalbare 2- en 3-kamer woningen ook aantrekkelijke betaalbare/middel dure 3-kamerwoningen voor het bevorderen van doorstroming.

 • Meer aandacht voor woningbouw gericht op wonen met nabije beperkte zorg om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Dit betreft ook woonvormen met eigen onderlinge zorg.

 • Natuur inclusief bouwen wordt de standaard met hogere belevingswaarde voor de bewoners, hogere waarde voor de gebouwen en toekomstbestendig.

 • De gemeente kan voor zijn grondprijzen bij grondexploitaties rekening houden met de betreffende gewenste woningbouw (meer gedifferentieerde grondprijzen).

 • De gemeente moet meer alert zijn op toekomstige ontwikkelingen van mogelijke grondposities voor potentiële woningbouw. Met actief eigen grondbeleid en voorkeursrecht van koop kunnen de gewenste woningbouw (voor bepaalde doelgroepen) en de ruimtelijke kwaliteit beter gerealiseerd worden.

Openbare ruimte

 • De openbare ruimte is van en voor iedereen waarbij een aantrekkelijke afwisselende en veilige leefomgeving voorop moet staan. Goed onderhoud van veilige wegen/paden en van het openbaar groen en water dragen in belangrijke mate bij aan het fijn wonen in Heemskerk.

 • Ondanks de toenemende druk van woningbouw moet voldoende aantrekkelijk groen en water blijven om het dorps karakter en Heemskerk groen in de IJmond te behouden. Integraal toekomstbestendig ontwerpen waardoor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatbestendig gewaarborgd zijn.

 • Meer aandacht voor facilitering van sociale cohesie in de woonwijken door aantrekkelijke wandel- en fietspaden, sport/beweeg faciliteiten en recreatie-meubilair.