Woningbouw is als gevolg van de afgelopen crisis gestagneerd en de hierdoor snel gestegen nu grote woningschaarste moet met maximale inzet aangepakt worden.
  • Potentiële woonlocaties moeten versneld ontwikkeld worden met verkorte procedures waarbij ook de inwoners inspraak krijgen.
  • Lege kantoren en bedrijfspanden moeten waar mogelijk verbouwd worden tot appartementen.
  • Woningbouw moet meer continu, beter passend en toekomstbestendig zijn. Dit vereist een actuele woonvisie met betrokken partijen en passende gronduitgifte. Bij prestatieafspraken met woningcoöperaties en projectontwikkelaars moet de inbreng van huurders platform en bewonerscommissies meegenomen worden.
  • Voor jongeren en ouderen meer aandacht voor variatie in woonvormen, met name betaalbare 2 en 3 kamer woningen.
  • Diversiteit in woonvormen van goedkoop sociaal t/m duur koop en huur, beiden inclusief variatie in grootte, voor betere doorstroming en spreiding in sociale samenleving.
  • Voor ouderen faciliteren van zelfstandig (aangepast) kunnen wonen en stimuleren van kleinschalige (verpleeg)woonvormen.

 

Openbare Ruimte vereist visie over een kwalitatief aantrekkelijk toekomstbestendig Heemskerk.
  • Bestemmingsplannen moeten rekening houden met toekomstige ontwikkelingen waarbij behoud van een afwisselende leefomgeving met aantrekkelijk groen en water voorop staat.
  • Veilige wegen met goed onderhoud, voldoende passende parkeermogelijkheden in woonwijken en extra aandacht voor veilige rotondes voor fietsers en veilige fietspaden.