Sport is niet alleen essentieel voor onze gezondheid, maar vervult ook een belangrijke maatschappelijke functie door te zorgen voor verbinding en het voorkomen van isolement. Jeugd, ouderen, mensen met een beperking: adequate sportvoorzieningen, toegankelijke sport- en beweeglocaties en doelgerichte sportsubsidies zijn voor iedereen belangrijk. Naast sporten in clubverband moeten we ook oog hebben voor het sporten en bewegen in de openbare ruimte. Op het gebied van recreatie en toerisme verdienen evenementen en activiteiten van natuurbeleving steun en promotie..

Sport

  • Bij het beleid over sportvoorzieningen en sportsubsidies moet de maatschappelijke inzet van de sport- en beweegorganisaties op actieve breedtesport zwaarder meegewogen worden (jeugd, ouderen, kwetsbare doelgroepen, vrijwilligers en evenementen).

  • Het toenemende individueel sporten en bewegen in de openbare ruimte binnen woonwijken en parken moet voor alle leeftijden gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit vereist een separaat budget voor voorzieningen zoals trainen met het lichaamsgewicht, hardloop trajecten met tijdroutes, snelfiets rondjes en beweegtoestellen voor senioren en ouderen.

  • De inzet van Team Sportservice moet regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd worden op taakstellingen en effectiviteit.

  • De gemeente moet de toekomstbestendigheid van de sport- en beweegorganisaties goed volgen en hierover om de ca. 3 jaar rapporteren aan de raad. Over de toekomst met een nieuw zwembad moet een tijdig besluit worden genomen.

Recreatie en Toerisme

  • Meerdaags toerisme promoten door bijvoorbeeld kleinschalige verblijfaccommodaties te faciliteren in het centrum, het duingebied en nabij de kastelen.

  • Specifieke doelgroepen toeristen aantrekken vanuit het aanbod in de regio (met name Amsterdam) in samenwerking met die gemeente, die graag hierin faciliteert.

  • Website “Een zee van tijd” regelmatig evalueren op effectiviteit en op samenwerking met de stakeholders. De website (deels) beschikbaar maken in het Engels en Duits.

  • Nieuwe wandel en fietsroutes uitstippelen die in alle seizoenen toegankelijk zijn en ook de toeristische attracties zoals kastelen en horeca goed benutten.

  • Promoten van naamsbekendheid en imago Heemskerk in samenwerking met stakeholders zoals de horeca via regionale evenementen in het centrum, nabij de kastelen en in park Assumburg.