Klimaatadaptatie vereist bestrijding van wateroverlast en maatregelen tegen hitte/droogte, gebaseerd op haalbare ambities en een gedegen planning. Intensieve samenwerking met betrokken partners en informatiebijeenkomsten voor inwoners kunnen hieraan bijdragen en het draagvlak vergroten. Afval inzamelstructuren met maatwerk voor laag- en hoogbouw moeten beter. Voortdurende aandacht is nodig voor zwerfvuil en vuildumpingen.

Klimaatadaptatie

  • De gemeente moet samen met stakeholders zoals met name het waterschap HHNK voor de plaatsen/gebieden met prioriteit voor risico hittestress en wateroverlast concrete actieplannen opstellen met onderling afgestemde ambities.

  • De gemeente moet zich meer inspannen voor afkoppeling regenwater van het riool en stimulering van regentonnen (gratis?) en groene tuinen (tegelbonus?).

Milieu

  • De gemeente moet bij het uitvoeringsplan van het milieubeleidsplan (ODIJ/gemeente) duidelijker onderscheid maken tussen de focus milieu voor gezondheid (lucht, geluid, bodem) en de focus milieu voor duurzaamheid (CO2-neutraal, energiezuinig, klimaat adaptief, circulaire economie). Hierdoor wordt de samenhang met reeds bestaande projecten, het stellen van ambities en de ingebrachte deskundigheid van ODIJ beter zichtbaar.

  • Verbetering van de infrastructuur rond Heemskerk mag niet ten koste van de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners van Heemskerk. Dus ook niet voor de inwoners van de Broekpolder ten aanzien van de voorgenomen verbinding A8/9.

  • Heemskerk hanteert de door Nederland onderschreven zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s = Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties (VN) om van de wereld een betere plek te maken in 2030.