Een dorp waar iedereen zijn draai kan vinden en kan vertrouwen op de zorg die nodig is om mee te doen aan de samenleving. Mantelzorgers mogen niet onder de druk bezwijken. Dat betekent één toegankelijk ‘loket’ waar iedereen direct een luisterend oor vindt. Inzet van de Sociale Teams, de ‘ogen en oren’ in het veld, blijft onmisbaar. Bij de Jeugdzorg is preventie onze gemeenschappelijke taak, met kortere wachttijden en beheersing van de kosten als prioriteit. In de ouderenzorg moet aandacht zijn voor eenzaamheid en het bieden van passende woonvormen in het dorp. Omdat eenzaamheid en armoede vaak hand in hand gaan is tijdige signalering nodig. Op het gebied van integratie en inburgering moet maatwerk de norm zijn.

Welzijn, zorg en gezondheid

 • Versterking van de zelfredzaamheid: de gemeente adviseert en ondersteunt waar nodig burgerinitiatieven op het gebied van samenleven, onderlinge hulp, vrijwilligers en mantelzorgers. 

 • Goede ondersteuning van mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om hun inspanningen wat te verlichten, praktische en emotionele hulp, door bijv. training over de omgang met dementie of door mantelzorgers in contact te brengen met andere mantelzorgers. 

 • De gemeente bewaakt de kwaliteit van de zorg. Niet alleen aanbesteden op prijs. Daarbij ook eisen stellen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.

 • Voor de sociale teams blijvende ondersteuning om dit belangrijke werk aan de voorkant met snelle passende acties uit te voeren. Verdere doorontwikkeling in samenhang met het nieuwe integrale loket. Doel is: dicht bij de inwoner, makkelijk bereikbaar en geen wachtlijsten. 

 • Buurthuizen moeten voldoende initiatieven leveren en open staan voor extra activiteiten voor jongeren en ouderen. 

 • Meer aandacht en zorg voor signaleren en mogelijke hulp bij eenzaamheid en verwarde personen. 

 • Openbare voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

 Jeugdzorg

 • Bij de reguliere jeugdzorg moet nog meer ingezet worden op preventie door vroegtijdig signaleren, voldoende activiteiten voor de jeugd en waar mogelijk vroegtijdig inzetten van zorg. Dit kan ook de hulp aan ouders en verzorgers betreffen. 

 • Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg moeten na hun 18e verjaardag verder begeleid worden naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. 

 • Scholen, kinderopvang, huisartsen en jeugdgezondheidszorg stimuleren een gezonde levensstijl. De gemeente geeft de jongeren een actieve rol bij het jeugd- en jongerenbeleid. 

 • Bij de gespecialiseerde jeugdzorg moet extra ingezet worden om de wachtlijsten op te heffen en om de kosten van dit relatief dure maatwerk beter te beheersen.

Ouderenzorg

 • Meer inzet op zelfredzaamheid om zo lang mogelijk gezond en actief ouder te worden. Dit vereist meer preventieve activiteiten, zorg en voorzieningen in de buurt en samenwerking tussen aanbieders. 

 • Stimuleren en faciliteren van wijkteams gericht op vrijwillige al dan niet onderlinge ouderenzorg. 

 • Meer aandacht voor de huisvesting met adviezen en doorverwijzing. Betrek ouderen bij het ouderenbeleid.

Inburgering

 • Immigranten/statushouders moeten met maatwerk gestimuleerd worden om te gaan deelnemen aan de samenleving, opleiding voor regulier werk en de Nederlandse taal te spreken/lezen.

 • Bij tijdelijke huisvesting zo snel mogelijk doorstromen naar een definitieve woning. 

 • Inburgering vereist ook initiatieven die de dialoog tussen bevolkingsgroepen stimuleren.

Inkomen

 • Inburgering vereist ook initiatieven die de dialoog tussen bevolkingsgroepen stimuleren

 • De prestaties van IJmond Werkt moeten regelmatig ingezoomed op Heemskerk gepresenteerd worden.

 • Ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 120% van het bijstandsminimum en een tegenprestatie alleen op basis van vrijwilligheid. Waar nodig met snelle schuldhulpverlening.

 • Mensen met een beperking hebben recht op een zo goed mogelijk zelfstandig bestaan, huisvesting, (vrijwilligers)werk en inkomen. De gemeente heeft hierin een belangrijke en ondersteunende taak.

 • Armoede bestrijding vereist meer aandacht voor signalering van verborgen armoede van mensen welke in isolement zijn geraakt. ook meer aandacht voor mensen met werk, maar niet genoeg verdienen om rond te komen, als gevolg van hun situatie (ouderen, chronisch zieken en gehandicapten).

 • De voedselbank moet meer ondersteund worden met extra middelen.