Welzijn, Zorg en Inkomen betreffen vooral het regionale sociale samenwerkingsverband voor uitvoering van de door het rijk overgedragen taken van maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet (o.a. de bijstand) en Jeugdhulp.
 • Doorlopende aandacht voor onze inwoners onder regie van de gemeente voor lokale goede zorg op maat en maatschappelijke ondersteuning voor iedereen die dit nodig heeft.
 • Prestatieafspraken met ambitie en regelmatige evaluaties gericht op meedoen aan de samenleving, gezonde leefstijl, samen- en zelfredzaamheid. Aandacht voor de kwetsbare inwoners

 

Vrijwillige inzet en mantelzorg vraagt nog veel aandacht voor passende inzet bij mensen met een
zorgbehoefte welke langer thuis kunnen wonen.
 • Regie van de gemeente over de eigen inzet en de uitvoerende organisaties bij de noodzakelijke aanpassingen op de wijzigingen in het sociale domein.
 • Meer aandacht voor aanvullende inzet van professionele hulp waar dit nodig is.
 • Meer ondersteuning en begeleiding van mantelzorg
 • Onderkennen van verschil tussen mantelzorg en vrijwilligers

 

Individuele maatschappelijke ondersteuning met maatwerkvoorzieningen vraagt kritische actualisering van de Wmo-kadernota 2015/18 met aandacht voor lokale inbreng.
 • Monitoring en regelmatige evaluaties van lopende ervaringsonderzoeken en behandeling klachten.
 • (Bij)sturing van de transformatie naar zo lang mogelijk zelfstandig aan de samenleving deelnemen en goede maatschappelijke opvang voor wie dit nodig is.

 

Gespecialiseerde Jeugdhulp en passend onderwijs vraagt extra inzet om de wachtlijsten op te heffen en de kosten van relatief duur maatwerk beter te beheersen.
 • De uitvoering van beleidsplan Jeugd 2018/21 met preventieve ondersteuning t/m specialistische hulp spoedig evalueren waaruit moet blijken dat deze IJmondiale en lokale inspanningen voldoende zijn om de deels schokkende problemen te verminderen en de kosten te beheersen.
 • Voor ieder kind passend onderwijs en geen kind mag de dupe zijn van niet aansluitende gelden tussen zorg en onderwijs.
 • Beter afstemming en overgang tussen VMBO en MBO.

 

Werk en Inkomen vraagt positief kritisch volgen van het beleid en de resultaten van IJmond Werkt!.
 • Bij beleid en resultaten van IJmond Werkt! de Heemskerkse (lokale) aandachtspunten evalueren in samenhang met het aansluitende beleid en resultaten van onze gemeente (effect op bijstand).
 • Extra aandacht voor stille armoede en inwoners die zich vergeten voelen.
 • De gemeente vervult een voorbeeldfunctie daar waar het gaat om plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt .
 • Meer inzetten op preventie en schuldhulpverlening.
 • Goed toegankelijke informatie over de beschikbare mogelijkheden voor steun en voorzieningen.