Onderwijs, kunst en cultuur zijn het cement van de samenleving en moeten zowel zichtbaar als toegankelijk zijn. Passende huisvesting voor scholen en een structurele, intensieve samenwerking tussen onderwijs en Cultuurhuis zijn daarin van groot belang. Kunst en cultuur geven kleur aan het leven, bieden saamhorigheid en zijn vooral ook bepalend voor de eigen identiteit. Ze laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen: dat geven we mee aan de jeugd, want dié heeft de toekomst.

Onderwijs

  • De gemeente gaat niet over onderwijs (alleen de schoolgebouwen), maar moet zich des te meer inzetten op faciliteren van de Brede School activiteiten en de Voorschoolse en Naschoolse opvang.li>

  • Bij Brede School vooral richten op ontwikkelingsachterstand (laaggeletterdheid), cultuureducatie, sociale samenhang en meer bewegen (waar mogelijk zwemles). Bij Voorschoolse opvang vooral richten op taalachterstand en bij Naschoolse opvang vooral op de sociale activiteiten.

  • De gemeente moet van de jaarrapportages Leerplein (regionale meldpunt Vroegtijdig Schoolverlaten) de trendmatige ontwikkelingen versus de ambities van Heemskerk tonen en zo mogelijk meer maatwerk promoten.

  • Meer aandacht voor passend onderwijs zonder gat tussen zorg en onderwijs en mogelijkheden van onderwijs voor volwassenen gericht op taalachterstand, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.

Kunst en Cultuur

  • Het Cultuurhuis moet de spil zijn/worden van het cultuurbeleid voor jongeren en ouderen in Heemskerk. De gemeente draagt zorg voor een basisaanbod van Cultuur & Kunst en het stimuleren en faciliteren van aanvullende activiteiten.

  • Naast ruime inzet voor kinderen, jongeren en ouderen moet het cultuuraanbod ook gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals jongeren met beperkingen en ouderen met een zorgbehoefte. Voor kinderen met minder draagkrachtige ouders moet financiële hulp worden verleend.

  • Voor cultuurorganisaties in het verlengde en naast het cultuurhuis met een breed cultuuraanbod moet waar nodig subsidie worden verleend.

  • De bibliotheek moet naast uitlenen van boeken ook maatschappelijk educatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.

  • Kunst en cultureel erfgoed moet gepromoot en gefaciliteerd worden. Voor exposities moet de hal van het gemeentehuis kosteloos beschikbaar zijn. Jaarlijkse kunstroutes en monumentendag kunnen voor subsidies in aanmerking komen.